หน้าหลัก arrow ข้อบังคับชมรมฯ
ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด
Written by อ.ประเศียร สำเร็จกิจ   
Thursday, 29 April 2010ข้อบังคับชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวดที่  ๑

ชื่อ   เครื่องหมาย และสถานที่ตั้ง

ข้อ ๑.  ชมรมนี้ชื่อว่า  “  ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด  ” 

ข้อ ๒.  เครื่องหมายของชมรม  เป็นรูปวงกลม  ๓  ชั้น

                                - ชั้นในสุดเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิ  หลวงพ่อรอด  ในดอกบัวบาน

                                - ชั้นที่ ๒ เป็นรูปดอกลำดวน  ๕ ดอก

                                - ชั้นที่ ๓ เป็นชื่อ  ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด    เขตราษฎร์บูรณะ  กทม.

ข้อ ๓.  สำนักงานชมรม  ตั้งอยู่ที่     วัดสารอด      เลขที่  ๒๕    หมู่ที่  ๘     ถ. สุขสวัสดิ์  ๔๔

           แขวง/เขตราษฎร์บูรณะ     กรุงเทพมหานคร   ๑๐๑๔๐      โทร. ๐ ๒๔๒๗ ๕๔๕๔

หมวดที่  ๒

วัตถุประสงค์

ข้อ ๔.  วัตถุประสงค์ของชมรม

๑.      เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต  สวัสดิการและศักยภาพผู้สูงอายุ

๒.    เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

๓.    เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม

๔.    เพื่อสร้างพลังสามัคคีในชมรมและประสานสามัคคีกับชมรมผู้สูงอายุอื่น ๆ

๕.    เพื่อร่วมมือ สนับสนุนสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ฯ และองค์กรผู้สูงอายุอื่น ๆ

๖.     ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่  ๓

สมาชิก

ข้อ ๕.  สมาชิกของชมรมมี  ๓  ประเภท

๑.      สมาชิกสามัญ  คือ สมาชิกที่มีอายุ  ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๒.    สมาชิกวิสามัญ หรือ สมาชิกสมทบ คือ สมาชิกที่มีอายุ    ๔๕ ๖๐  ปี

๓.    สมาชิกกิตติมศักดิ์  คือ ผู้ที่ได้รับเชิญเป็นสมาชิกของชมรม

ข้อ  ๖.  การเป็นสมาชิกชมรม

*

 

เป็นสมาชิกโดยยื่นใบสมัครตามแบบของชมรม      มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

             พร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน       ขนาด   ๑ -/-  ๑  นิ้ว       ๒  รูป               สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่

             คณะกรรมการบริหารเห็นชอบและรับลงทะเบียน

ข้อ  ๗.  ค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงชมรม

                ๑.  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า           ๒๐. -  บาท

                ๒.  ค่าบำรุงตลอดชีพ               ๓๐๐. บาท

ข้อ  ๘  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 ๘.๑  สิทธิของสมาชิก

                                ๘.๑.๑  ได้รับบริการและสวัสดิการจากชมรม    ตามระเบียบที่ชมรมกำหนด

                                ๘.๑.๒  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารและเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้น

                                ๘.๑.๓  เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี   มีสิทธิออกเสียงลงมติ   ๑  เสียง

                                ๘.๑.๔  เสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรม

                                ๘.๑.๕  สอบถามหรือตรวจดูเอกสาร  บัญชีการเงิน ทรัพย์สินของชมรม

                                ๘.๑.๖  ประดับเครื่องหมายของชมรม

๘.๒  หน้าที่ของสมาชิก

                                ๘.๒.๑  ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของชมรม

                                ๘.๒.๒  สนับสนุนการดำเนินงาน  กิจกรรมของชมรม

                                ๘.๒.๓  ชำระเงินค่าบำรุง  ช่วยหาทุนสวัสดิการ

                                ๘.๒.๔  ปฏิบัติตนเป็นคนดี  มีศีลธรรม

ข้อ  ๙.  การขาดจากสมาชิกภาพ

๑.      ตาย

๒.    ลาออก

๓.    ขาดการติดต่อหรือเข้าร่วมกิจกรรม   ต่อเนื่องกันเป็นเวลา   ๓  ปี

หมวดที่  ๔

คณะกรรมการบริหารชมรม

ข้อ  ๑๐.  คณะกรรมการบริหาร  มาจากการเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ

            ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี   ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ   ร่วมกัน

              พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกเป็นคณะกรรมการบริหาร  รวมจำนวนไม่เกิน         ๓๐    คน

ข้อ  ๑๑.  คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

                ๑๑.๑  คุณสมบัติ

               

*

 

                ๑๑.๑.๑   เป็นสมาชิกสามัญ  วิสามัญหรือสมทบ

                                ๑๑.๑.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

                                ๑๑.๑.๓  ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาจำคุก    เว้นแต่โทษนั้นได้กระทำโดยประมาทหรือ

                                             ความผิดลหุโทษ

                ๑๑.๒  การพ้นจากตำแหน่ง

                                ๑๑.๒.๑  ถึงคราวออกตามวาระ

                                ๑๑.๒.๒  ตายหรือลาออก

                                ๑๑.๒.๓  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ   ข้อ     ๑๑.๑

ข้อ  ๑๒.  อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

                คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของชมรม ดังนี้

๑.      ดำเนินการตามข้องบังคับ  วัตถุประสงค์ของชมรม

๒.    ควบคุม ดูแล ให้สมาชิกปฏิบัติตามข้องบังคับและระเบียบของชมรม

๓.    แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา  อนุกรรมการ    เพื่อดำเนินกิจการของชมรม

๔.    แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ไม่เกิน    ๓๐  คน   ดังนี้

ประธานกรรมการ               ๑  คน                     รองประธานกรรมการ        ๕  คน

เหรัญญิก                              ๑  คน                     นายทะเบียน                         ๑  คน

เลขานุการ                             ๑  คน                     ประชาสัมพันธ์                    ๑  คน

ฝ่ายปฏิคม                              ๒  คน                    ฝ่ายสวัสดิการ                       ๕  คน

ฝ่ายบริการ                             ๔  คน                    ฝ่ายกีฬา                                 ๓  คน

สาราณียกร                            ๑  คน                     ฝ่ายนันทนาการ                   ๒  คน

อื่น ๆ      ๓  คน    ( ผู้ช่วยเลขานุการ, ผู้ช่วยเหรัญญิก,  ผู้ช่วยนายทะเบียน)

 

ประธานกรรมการ  มีหน้าที่ควบคุมกิจการของชมรม  เป็นประธานการประชุม     เป็นผู้แทน

ชมรมในการติดต่อกับบุคคลหรือองค์กรภายนอก

                รองประธานกรรมการ  คนที่ ๑ ๕      มีหน้าที่ทำการแทนประธานกรรมการ  ตามลำดับ เมื่อประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือประธานกรรมการมอบหมาย

                เหรัญญิก     มีหน้าที่  รับ เก็บรักษาเงิน  ควบคุมการเงิน ทรัพย์สินของชมรม   จัดทำบัญชีรายรับ   รายจ่าย   เอกสารที่เกี่ยวข้อง   ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

นายทะเบียน   มีหน้าที่จัดทำบัตรประจำตัวสมาชิก   ลงทะเบียน  รักษาทะเบียนสมาชิก  จำหน่าย  ตรวจสอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

               

*

 

ประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่สร้างความเข้าใจ ให้ข้อมูล ข่าวสารแก่สมาชิกและบุคคลหรือองค์กรภายนอกทั่วไป  เป็นพิธีกร  ทำหน้าที่บันทึกภาพ   ในการประชุมหรือจัดกิจกรรม

                ปฏิคม   มีหน้าที่ให้การต้อนรับ  อำนวยความสะดวก  ช่วยเหลือสมาชิก  ผู้มาติดต่อหรือร่วมกิจกรรม

                ฝ่ายสวัสดิการ   มีหน้าที่  เป็นตัวแทนชมรมไปเยี่ยม เป็นขวัญ กำลังใจแก่สมาชิก  ที่เจ็บป่วยหรือถึงแก่กรรม  ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร  ช่วยหาทุนสวัสดิการ

                ฝ่ายบริการ  มีหน้าที่ให้บริการ  อำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการจัดกิจกรรมหรือประชุม

จัดเตรียมสถานที่    เครื่องเสียง  อุปกรณ์  ภาชนะ  โต๊ะ เก้าอี้  ฯลฯ โดยความร่วมมือของสมาชิก

                ฝ่ายกีฬา  มีหน้าที่วางแผน   จัดโครงการ  เตรียมนักกีฬา  ฝึกซ้อมกีฬาทุกประเภท เพื่อส่งเข้าแข่งขันภายนอก   จัดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง

                สาราณียกร   มีหน้าที่จัดทำข่าวสาร      จดหมายข่าว         รายงานความเคลื่อนไหวของชมรม

ต่อสมาชิก  รายเดือน หรือรายสะดวก    หนังสือรายงานประจำปี

                ฝ่ายนันทนาการ มีหน้าที่จัดโครงการ เตรียม ฝึกซ้อม ร้องเพลง  นาฏศิลป์ ดนตรี  ศิลปะการแสดง  เพื่อใช้แสดงประกอบในกิจกรรมของชมรมและแสดงภายนอก

                ฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานทั่วไป ออกหนังสือเชิญประชุม  จดบันทึกรายงานการประชุม  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย  รักษาระเบียบ ข้อบังคับของชมรม

 

ข้อ  ๑๔.  การประชุมคณะกรรมการบริหาร

                ๑๔.๑  ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าปีละ   ๖  ครั้ง

                ๑๔.๒  การประชุมคณะกรรมการบริหาร          กรรมการต้องเข้าประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง 

                         จึงเป็นองค์ประชุม

                ๑๔.๓  การประชุมคณะกรรมการบริหาร  มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ในกรณีที่

                         คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

                ๑๔.๔  คณะกรรมการบริหารตั้งแต่  ๕  คนขึ้นไป  แสดงความประสงค์ให้มีการประชุม  ให้

                          เรียกประชุมเป็นวาระพิเศษได้

ข้อ ๑๕.  คณะกรรมการบริหารอยู่ในตำแหน่งคราวละ            ๒         ปีและมีสิทธิได้รับเลือกให้เป็น

             คณะกรรมการบริหารได้อีก

หมวดที่  ๕

การประชุมใหญ่

ข้อ  ๑๖.  ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทุก ๆ ปี  ในเดือนธันวาคม   เพื่อ

                ๑๖.๑  รายงานกิจการและการเงินของชมรม

*

 

๑๖.๒  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่  เมื่อครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม

                ๑๖.๓  จัดกิจกรรม  พิจารณา  ปรึกษาหารือ   เรื่องอื่น ๆ

ข้อ  ๑๗.  การประชุมใหญ่  ต้องแจ้งวันนัดประชุมให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน

ข้อ  ๑๘.  การประชุมใหญ่   ต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่า  ๑  ใน  ๔  ของจำนวนสมาชิกจึงเป็น

               องค์ประชุม

ข้อ  ๑๙.  การประชุมใหญ่  ถ้าสมาชิกเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม   ตามข้อ  ๑๘   ให้นัดการประชุม

              ใหม่โดยเร็ว     คราวนี้    สมาชิกเข้าประชุมจำนวนเท่าใด    ก็ถือเป็นองค์ประชุม

ข้อ  ๒๐.  สมาชิกเข้าประชุมใหญ่       มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้คนละ      ๑      เสียงและเป็นสิทธิ

                เฉพาะตัวของสมาชิก

ข้อ  ๒๑.  มติที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก   ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน         ให้ประธานในที่

                ประชุมชี้ขาด

 

หมวดที่  ๖

การเงินและการบัญชี

ข้อ  ๒๒  เงินสดหรือเอกสารสิทธิของชมรม  ต้องนำฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มั่นคง  ตามแต่

                คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร

 

 
ข้อ  ๒๓.  การสั่งจ่ายเงินโดยเช็คหรือตั๋วสั่งจ่าย         จะต้องลงลายมือชื่อ     ประธานกรรมการหรือ

                รองประธานกรรมการ   ที่ได้รับมอบหมายและเหรัญญิกหรือเลขานุการ

ข้อ  ๒๔.  ประธานกรรมการ หรือ  รองประธานกรรมการ   ในกรณีที่ทำหน้าที่แทน  มีอำนาจสั่งจ่าย

                เงินได้คราวละไม่เกิน    ๕,๐๐๐. -  บาท    ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว    ต้องได้รับอนุมัติจาก

                คณะกรรมการบริหารโดยเสียงข้างมาก   เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน    ให้อยู่ในดุลพินิจของ

                ประธานกรรมการ  แต่ต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบ  ในการประชุม

                ครั้งต่อไป

ข้อ  ๒๕.  เหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินไว้ได้    ไม่เกิน    ๕,๐๐๐. บาท

ข้อ  ๒๖.  ให้มีผู้สอบบัญชีของชมรม  ซึ่งคณะกรรมการบริหารเห็นชอบ   แต่งตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่  

                 กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ของชมรม

 

หมวดที่  ๗

การแก้ไข เพิ่มเติม  ข้อบังคับของชมรม

ข้อ  ๒๗  ข้อบังคับของชมรม แก้ไขหรือเพิ่มเติมได้  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่  แต่ต้อง

                ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน

*

 

หมวดที่  ๘

การเลิกชมรม

ข้อ  ๒๘.  การเลิกชมรมโดยมติที่ประชุมสมาชิก ที่เข้าประชุมลงคะแนนเสียงเกินกว่า  ๒  ใน  ๓  ของ

                ผู้ที่เข้าประชุม  เงินสดและทรัพย์สินที่เหลือหลังการชำระบัญชี  ให้ตกเป็นของ    วัดสารอด

             นายทะเบียนแจ้งการเลิกชมรม          ให้สมาชิกทราบภายใน       ๑๕  วัน            นับแต่วันที่

                การประชุมลงม

หมวดที่  ๙ 

บทเบ็ดเตล็ด

ข้อ  ๒๙.  การตีความในข้อบังคับของชมรม  หากเป็นที่สงสัย   ให้คณะกรรมการบริหาร  โดยเสียง

               ข้างมากเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ  ๓๐.  ชมรมต้องไม่ทำการค้าหากำไรและต้องไม่ดำเนินการนอกเหนือไปจากข้อบังคับ

                                                    ประกาศมา  ณ วันที่  ๒๔  ธันวาคม     ๒๕๔๘

                                                        (ลงชื่อ)       

                                                              (นายประเศียร   สำเร็จกิจ)

                                                                  ประธานกรรมการ

 


 

ของดียังมีอยู่

              “ ยิ่งให้ – ยิ่งได้ ”   หลวงพ่อพระครูศรีวรวัฒน์   อดีตเจ้าอาวาสวัดสารอดและท่าน ผ.อ.พจน์   คำสุวรรณ ประธานที่ปรึกษา ผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด เมื่อปี  ๒๕๓๒ได้ให้ข้อคิดข้างต้นแก่คณะกรรมการบริหารชมรม    เป็นหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมที่สามารถพิสูจน์ได้แม้วัน  เวลาจะผ่านไป  ๒๐   ปีแล้ว    ก็ยังเป็นความจริง       ทุกกิจกรรมของชมรมจะประสบความ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี   เช่น    ปี  ๒๕๕๑  ทำบุญ” ถวายเทียนพรรษา-ทอดผ้าป่าสามัคคี ” วัดปรกเจริญ   อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี    จำนวน  ๖๕,๒๐๐.๐๐ บาท   ปี  ๒๕๕๑   สามารถบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเสด็จพระราชกุศล  จำนวน  ๖๗,๘๙๐.๐๐ บาท    ปี  ๒๕๕๒   ร่วมใจกันบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินถวายวัดสารอด    จำนวน    ๒๘,๔๙๖.๐๐ บาท   ทำบุญ” เทียนพรรษา-ผ้าป่า ฯ ”   ๕๒วัดสุดประเสริฐ  อ.ห้วยกระเจา  จ. กาญจนบุรี จำนวน ๔๗,๐๐๐.๐๐บาท  ล้วนเป็นบุญ-ความดีทั้งสิ้น                   

Last Updated ( Thursday, 29 April 2010 )
 

www.sarod39.org
ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ