หน้าหลัก arrow กองทุนบุญวันละ ๑ บาท arrow ระเบียบชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด ว่าด้วย กองทุนบุญวันละ ๑ บาท เพื่อ พ่อ – แม่
ระเบียบชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด ว่าด้วย กองทุนบุญวันละ ๑ บาท เพื่อ พ่อ – แม่
Written by อ.ประเศียร สำเร็จกิจ   
Thursday, 29 April 2010

ระเบียบชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด ว่าด้วย  กองทุนบุญวันละ ๑  บาท เพื่อ พ่อ – แม่
พ.ศ. ๒๕๕๐

 
ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด ได้จัดตั้ง กองทุนบุญวันละ ๑ บาท เพื่อ พ่อ-แม่  โดยยึดหลักการสัจจะ ออมทรัพย์ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ : -
๑.    เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุน เกี่ยวกับการเกิด
๒.    เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนเกี่ยวกับการแก่
๓.    เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนเกี่ยวกับการเจ็บป่วย
๔.    เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนเกี่ยวกับการตาย
๕.    เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการศึกษา
๖.    เพื่อเป็นสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน
๗.    เพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์

เพื่อให้การช่วยเหลือ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สะดวก รวดเร็ว เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติ คณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด จึงได้กำหนดระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้ชื่อว่า  “  ระเบียบชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด  ว่าด้วยกองทุนบุญวันละ    ๑  บาท
           เพื่อ  พ่อ-แม่  พ.ศ. ๒๕๕๐  ”
ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประธานกรรมการ ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด  ลงนาม
ข้อ  ๓  ให้ประธานกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด  เป็นผู้รักษาการระเบียบนี้

หมวด  ๑
นิยาม
 
ข้อ  ๔  ในระเบียบนี้   คำว่า   “  ชมรม  ”  หมายถึงชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด       “  สมาชิกกองทุน  ”
             หมายถึงบุคคลผู้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนทั้งที่เป็นผู้สูงอายุ      ( อายุ  ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป )
             และสมาชิกสมทบ  ( ไม่จำกัดอายุ  )    “  กรรมการกองทุน ” หมายถึงคณะกรรมการบริหาร
             กองทุน   ที่ได้รับเลือกตั้งและแต่งตั้งจากที่ประชุม              “  กองทุนบุญ  ”   หมายความว่า
             กองทุน สวัสดิการสมาชิก

หมวด  ๒
ขอบข่าย สิทธิประโยชน์สมาชิกกองทุน
 
ข้อ  ๕  สมาชิกจะได้รับสวัสดิการจากกองทุน  ตามระเบียบนี้     จะต้องเป็นผู้สมัครเป็นสมาชิก
            กองทุน  ชำระเงินสัจจะออมทรัพย์วันละ     ๑  บาท (หนึ่งบาท)  โดยไม่ขาดนำส่งตลอด
            ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
ข้อ  ๖  สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเกี่ยวกับสวัสดิการ มีดังนี้ : -
    ๖.๑  เกี่ยวกับการเกิด
        - ทำขวัญเด็กแรกเกิด (ทุนการศึกษา)   ๕๐๐. – บาท
        - ค่านอนโรงพยาบาล ( ของมารดา )  คืนละ  ๑๐๐. – บาท ไม่เกิน ๕ คืน
    ๖.๒  เกี่ยวกับการแก่    จ่ายเป็นเงินบำนาญให้เมื่อสมาชิกอายุครบ  ๖๐ ปี จนกระทั่งเสียชีวิต
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๑๕  ปี  จ่ายเดือนละ  ๓๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๒๐  ปี  จ่ายเดือนละ  ๔๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๒๕  ปี  จ่ายเดือนละ  ๕๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๓๐  ปี   จ่ายเดือนละ  ๖๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๓๕  ปี  จ่ายเดือนละ  ๗๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๔๐  ปี  จ่ายเดือนละ  ๘๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๔๕  ปี  จ่ายเดือนละ  ๙๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๕๐  ปี  จ่ายเดือนละ  ๑,๐๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๕๕ ปี  จ่ายเดือนละ  ๑,๑๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิกครบ  ๖๐  ปี  จ่ายเดือนละ  ๑,๒๐๐. – บาท
    ๖.๓  เกี่ยวกับการเจ็บ ป่วย  ค่ารักษาพยาบาล นอนโรงพยาบาล    คืนละ  ๑๐๐. – บาท
                      ปีละ ไม่เกิน  ๑๐ คืน
    ๖.๔  เกี่ยวกับการตาย   จ่ายเป็นค่าทำศพ  ตามอายุการเป็นสมาชิก
        - อายุการเป็นสมาชิก  ๑๘๐  วัน   จ่าย   ๑,๐๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิก  ๓๖๕  วัน   จ่าย  ๒,๐๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิก  ๗๓๐  วัน  จ่าย   ๓,๐๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิก  ๑,๔๖๐  วัน  จ่าย  ๔,๐๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิก  ๒,๙๒๐  วัน  จ่าย  ๕,๐๐๐. – บาท
        - อายุการเป็นสมาชิก  ๕,๘๔๐  วัน  จ่าย  ๖,๐๐๐. – บาท
๖.๕  คนด้อยโอกาส   จ่ายเงินเข้ากองทุน   จำนวน  ๓๖๕. – บาท   แทนผู้ด้อยโอกาส ให้
         ผู้ด้อยโอกาสมีสิทธิ์เหมือนสมาชิก
๖.๖  สวัสดิการคนทำงาน  จ่ายให้เฉพาะวันที่ทำงาน  คนละ  ๑๕๐. – บาท  ฝากเป็นเงิน
         สัจจะออมทรัพย์    ๑๒๐. – บาท  ฝากเข้ากองทุน  ๓๐. – บาท
๖.๗  สวัสดิการเงินสัจจะออมทรัพย์ (เงินฝาก)  เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  กองทุนจ่ายเงิน  ๕๐ %
         ของเงิน ออมที่สมาชิกมีอยู่  ให้ผู้รับที่ระบุไว้ในใบสมัคร  แต่ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐. – บาท
ข้อ ๗  หน้าที่ของสมาชิกกองทุน
    ๗.๑  สมาชิกกองทุน  ต้องเก็บออมเงินโดยวิธีการสัจจะออมทรัพย์วันละ    ๑ บาท      ครบ
                       ๑  เดือน  นำส่งหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม  บันทึกการรับเงินลงสมุดให้สมาชิกทุกคน
                       หัวหน้ากลุ่ม    นำส่งเงินส่งเหรัญญิกกองทุนในวันที่กำหนด    เหรัญญิก    บันทึกลง
                       สมุดนำส่งเงินให้หัวหน้ากลุ่มทุก       
    ๗.๒  การรับเงินจากสมาชิกกองทุน ทุกกลุ่ม      ดำเนินการให้เสร็จสิ้นใน วันเสาร์สุดท้าย
                       ของเดือน   หัวหน้ากลุ่มนำส่งเหรัญญิกในวันเดียวกัน
    ๗.๓  สมาชิกกองทุน     ขาดการชำระเงินกองทุนบุญวันละ    ๑     บาท    จะไม่ได้รับสิทธิ
                       ประโยชน์ กองทุนผ่อนผันให้ เป็นเวลา ๒  เดือน/งวด แต่ต้องชำระเงินส่วนที่ค้างอยู่
                        จนครบ   จึงคืนสิทธิประโยชน์ให้
ข้อ  ๘   การแก้ไข เปลี่ยนแปลง      เพิ่มเติม   คุณสมบัติของสมาชิกกองทุน หรือ  เปลี่ยนแปลงสิทธิ
             ประโยชน์  จะกระทำได้โดยสมาชิกกองทุนหรือคณะกรรมการบริหาร          เสนอขอแก้ไข
             เปลี่ยนแปลง เป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการกองทุน   เพื่อพิจารณาก่อนนำเข้าที่
             ประชุมครั้งต่อไป การแก้ไขระเบียบดังกล่าวต้องเป็นมติของที่ประชุมด้วยเสียง ไม่น้อยกว่า
             ๓  ใน    ๔    ของคณะกรรมการและจะกระทำได้เมื่อระเบียบนี้ประกาศใช้บังคับมาแล้วเป็น
             เวลาไม่น้อยกว่า  ๑ ปี

หมวด  ๓
คณะกรรมการกองทุน
 
ข้อ  ๙  คณะกรรมการกองทุน  มี  ๒๕  คน  ประกอบด้วย
        - ประธานกรรมการ            ๑  คน
        - รองประธานกรรมการ  คนที่  ๑        ๑  คน
        - รองประธานกรรมการ  คนที่  ๒        ๑  คน
        -  รองประธานกรรมการ  คนที่  ๓        ๑  คน
        - รองประธานกรรมการ  คนที่  ๔        ๑  คน
        - กรรมการ – เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการ        ๒  คน
        - กรรมการ –นายทะเบียน, ผู้ช่วยนายทะเบียน         ๓  คน
        - กรรมการ – เหรัญญิก, ผู้ช่วยเหรัญญิก        ๓  คน
        -  กรรมการ อื่น ๆ                       ๑๒  คน
    ประธานกรมการ  รองประธานกรรมการ   มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมสมาชิกกองทุน
    กรรมการอื่น ๆ    มาจากการพิจารณา แต่งตั้ง         ของประธานกรรมการและรองประธาน
             กรรมการกองทุน       ตามความรู้  ความสามารถและความเหมาะสม
        คณะกรรมการกองทุน  อยู่ในวาระคราวละ    ๔  ปี
        ให้มีการประชุมคณะกรรมการกองทุนไม่น้อยกว่าปีละ  ๖  ครั้ง
ข้อ  ๑๐  คณะกรรมการกองทุน  พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
        ๑๐.๑  ประธานกรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
        ๑๐.๒  ตาย
        ๑๐.๓  ลาออก
        ๑๐.๔  เป็นบุคคลล้มละลาย
        ๑๐.๕  ประธานกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดสารออด     ให้ออกเพราะบกพร่อง ไม่
                                      สุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติตนเสื่อมเสียหรือย่อนความสามารถ
        ๑๐.๖  ได้รับโทษจำคุก    โดยคำพิพากษาถึงที่สุด     เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดย
                                      ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ  ๑๑  การแต่งตั้ง     คณะกรรมการกองทุน ตามข้อ  ๙       เป็นอำนาจของประธานชมรมผู้สูงอายุ
             วัดสารอด  เป็นผู้ลงนาม

หมวด  ๔
การเงินและการบัญชี
 
ข้อ  ๑๒  เงินและทรัพย์สินของกองทุนมีดังต่อไปนี้
        ๑๒.๑  เงินประเดิมกองทุนบริจาคให้โดย  ชมรมผู้สูงอายุจุฬาลงกรณ์ศึกษาต่อเนื่อง
                                      ( ผ.อ.พจน์  คำสุวรรณ )  จำนวน   ๕๐,๐๐.-บาท   (ห้าหมื่นบาทถ้วน )
        ๑๒.๒  เงินกองทุนบุญ สัจจะออมทรัพย์   วันละ  ๑ บาท   ของสมาชิกกองทุน
        ๑๒.๓  เงินจากดอกผลหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เกิดจากกองทุนนี้
ข้อ  ๑๓  กรรมการฝ่ายเหรัญญิก  เป็นผู้รับผิดชอบ  ในการรับ – จ่าย      เก็บรักษาเงินและจัดทำ
              เอกสาร บัญชี ให้ถูกต้อง เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน
ข้อ  ๑๔  ให้เหรัญญิกเก็บรักษา  เงินสด ไว้ได้ไม่เกิน     ๖,๐๐๐. – บาท (หกพันบาทถ้วน)
ข้อ  ๑๕   ประธานกรรมกรกองทุนหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน               อำนาจสั่งจ่ายเงินไม่เกินครั้งละ
               ๒,๐๐๐. –บาท   (สองพันบาทถ้วน)
ข้อ  ๑๖  เงินสดของกองทุน ให้นำฝากไว้กับสถาบันการเงิน ที่ทางราชการรับรอง  
ข้อ  ๑๗  เริ่มให้สวัสดิการสมาชิกเมื่อระเบียบกองทุนประกาศใช้ครบ  ๑  ปี
ข้อ  ๑๘  สมาชิกกองทุน เริ่มได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน  เมื่อเป็นสมาชิกครบ   ๑๘๐  วัน
ข้อ  ๑๙   การจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนต้องมีใบสำคัญแสดงการจ่ายทุกครั้ง
ข้อ  ๒๐  คณะกรรมการกองทุน  ต้องรายงานกิจการให้สมาชิกกองทุนทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญ
              ประจำปี   ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปี

หมวด  ๕
การยกเลิกกองทุน
 
ข้อ ๒๑  หากกองทุนต้องยกเลิก ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม    เงินและทรัพย์สินของกองทุน   ภายหลังการ
              ชำระบัญชี ให้ตกเป็นของ  ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด

หมวดที่ ๖
บทเฉพาะกาล
 
    ในวโรกาส  ปี พุทธศักราช  ๒๕๕๐   เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐  ปีและปีพุทธศักราช    ๒๕๕๕   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระชนมพรรษา    ๘๐    ปี       กองทุนจะพร้อมใจบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็น
กรณีพิเศษ   ตามเจตนารมณ์กองทุนบุญ สัจจะออมทรัพย์วันละ  ๑  บาท  เพื่อ พ่อ-แม่

        ประกาศ    ณ  วันที่     ๓๑   มกราคม      ๒๕๕๐

            ลงชื่อ       

                                         
      ( นายประเศียร  สำเร็จกิจ )
             ประธานกรรมการชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด
Last Updated ( Thursday, 29 April 2010 )
 
< Prev   Next >

www.sarod39.org
ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ